Säännöt

Oulun Seudun Jousimetsästäjät ry:n säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Jousimetsästäjät ry ja kotipaikka Oulu. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Seuran tarkoituksena on edistää:
•   vastuullista jousimetsästystä
•   riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
•   metsästysampumaurheilua jousiaseilla
•   kenneltoimintaa
•   sekä herättää, kehittää ja ylläpitää jousimetsästysharrastusta

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
•   pitämällä yhteyttä muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin järjestöihin ja yhteisöihin kotimaassa sekä ulkomailla
•   hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
•   suorittamalla riistanhoitotyötä
•   seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
•   järjestämällä koulutustilaisuuksia
•   antamalla koulutus- ja asiantuntija-apua sidosryhmille
•   järjestämällä näyttely- ja tiedotustilaisuuksia
•   järjestämällä jousimetsästysammuntakilpailuja, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
•   järjestämällä metsästystilaisuuksia jäsenistölleen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, toimeenpanna rahakeräyksiä ja arpajaisia, hankittuaan asianomaisen luvan, sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

3. JÄSENET

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannattajajäseniä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, sekä oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole yhdistyksessä äänioikeutta.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Hallitus tekee esityksen yhdistyksen kokoukselle kunniajäseneksi kutsumisesta.

4. JÄSENEN EROTTAMINEN / EROAMINEN

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai joka esiintymisellään on vaaraksi yhdistyksen toiminnalle tai maineelle. Jos yhdistyksen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, eikä ole maksanut sitä tilivuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä, voidaan hänet katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5. MAKSUT

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, kummallekin jäsenryhmälle erikseen, ja kannattajajäseniltä peritään liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa kolmesta kuuteen (3-6) henkinen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta viiteen (2-5) jäsentä. Hallituksen jäsenmäärästä päättää vuosikokous.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin sekä rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet (50 %) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arvalla. Mikäli hallituksen jäseniä on pariton lukumäärä, niin silloin erovuorossa olevien jäsenten määrä pyöristetään alempaan kokonaislukuun.

Eronneet hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja voidaan valita uudelleen.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, joka päättyy 31.12.

Tilinpäätös, tarvittavine asiakirjoineen, on annettava tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päätetään vuosikokouksessa.

9. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena jäsenille tai ilmoittamalla kokouksesta edellisen vuosikokouksen määrittelemässä lehdessä.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, aikaisintaan maaliskuun ja viimeistään toukokuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Nämä ovat oikeutettuja valtakirjalla edustamaan toista jäsentä. Samalla jäsenellä ei valtakirjoja voi kuitenkaan olla viittä (5) enempää.

11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   kokouksen avaus
2.   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3.   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.   hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.   esitetään tilinpäätös, yhdistyksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7.   vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8.   päätetään hallituksen jäsenmäärästä
9.   valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain erovuoroisen jäsenen tilalle hallituksen jäsenet
10.   valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
11.   päätetään kokouskutsun ilmoituslehti
12.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisasia on käsiteltävä kahdessa kokouksessa, joiden väli on vähintään kuukausi.

Tullakseen hyväksytyksi on sääntömuutosehdotuksen saatava puolelleen kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä ensimmäisessä kokouksessa ja ehdoton enemmistö toisessa kokouksessa.

13. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla yhdistyksen varat käytetään sen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

14. MUUTA

Seuran käyttöönsä hankkimilla metsästys- ja harjoitusalueilla saa käyttää ainoastaan jousiaseita lukuun ottamatta varsi- tai jalkajousta.

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.